REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU GOSTiR W RZGOWIE

  1. Administratorem Hali Sportowej, mieszczącej się w Rzgowie przy ulicy Szkolnej 5, jest Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, nazwany dalej GOSTiR.
  2. Wszystkie osoby wchodzące na teren GOSTiR zobowiązane są do przestrzegania regulaminów organizacyjnych oraz poleceń pracowników GOSTiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.

 

 • Hala Sportowa jest otwarta zgodnie z harmonogramem. Administrator prowadzi ewidencje osób korzystających z Hali Sportowej. Wszystkie osoby korzystające z Hali Sportowej są zobowiązane do wpisania się do ewidencji.

 

 1. Hala sportowa jest udostępniona nieodpłatnie na realizację zadań statutowych GOSTiR w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
 2. Użytkownikami sali sportowej mogą być:
  • grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
  • grupy zorganizowane pod opieką instruktora,
  • osoby pełnoletnie;

 

 • osoby po ukończeniu 16 roku życia, za wiedzą i po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych;
 • dzieci przed ukończeniem 16 roku życia, wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego;

 

 • widzowie podczas organizowanych imprez sportowych.
  1. Z Hali Sportowej nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

 

 • Osoby ćwiczące oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 • Osoby, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na terenie GOSTiR źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić pracownika GOSTiR.

 

 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z Hali Sportowej odpowiedzialni są: opiekunowie grup, osoby prowadzące zajęcia lub organizatorzy zawodów, a w przypadku osób indywidualnych sami ćwiczący.
 2. Osoby korzystające z obiektu GOSTiR ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby korzystające z pomieszczeń GOSTiR zobowiązane są do:
  • wykorzystania w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i przy przestrzeganiu obowiązujących regulaminów, przepisów prawa w zakresie organizacji imprez masowych, ochrony przeciw pożarowej, bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony mienia;

 

 • założenia stroju sportowego oraz czystego obuwia sportowego przeznaczonego do używania na hali;

 

 • utrzymania czystości i porządku;
 • podporządkowania się poleceniom pracowników GOSTiR;
 • zgłaszania na bieżąco pracownikom GOSTiR wszelkich usterek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników sali.


12. Przebywającym na terenie Hali Sportowej zabrania się:

 • palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających
 • spożywania posiłków na płycie boiska,
 • posiadania ostrych i niebezpiecznych narzędzi oraz butelek szklanych.

 

 • Pracownicy GOSTiR w Rzgowie mogą weryfikować charakter zajęcia oraz kontrolować osoby ćwiczące poprzez sprawdzenie tożsamości, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazać korzystania z Hali.

 

  1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu GOSTiR.

 

 • Pomieszczenia w GOSTiR są monitorowane za pomocą kamer przemysłowych, a nagrania mogą być podstawą do podciągnięcia do odpowiedzialności.
 • Użytkownicy wchodzący na teren GOSTiR wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku oraz na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie tego wizerunku dla celów reklamowych i marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.

 

 1. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminów organizacyjnych.
 2. Za szkody materialne odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Hali Sportowej.
 4. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się na piśmie do Dyrektora GOSTiR w Rzgowie.

Drogi Użytkowniku,

O Twoje dane, które podajesz dobrowolnie, dba Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (Administrator Danych Osobowych). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej  ido@gostir-rzgow.pl . Każde pismo adresowane do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata. Jeżeli chcesz uzyskać pełną informację kliknij TUTAJ

 

PRZEJDŹ DO SERWISU

Korzystając z tej strony akceptujesz pliki cookies. kliknij aby uzyskać więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close