Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Aktualności

RODZINNY SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ PILICĄ
Zapraszamy do zapisu na rodzinny spływ Kajakowy rzeką Pilicą który odbędzie się 25.09.2022r.

Regulamin spływu kajakowego organizowanego przez

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie

w dniu 25.09.2022r. 

 

1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w spływie jest złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem spływu kajakowego, stanie zdrowia pozwalającym na udział w spływie, przyjęciu opieki i odpowiedzialności materialnej za powierzone przez organizatorów spływu mienie. Za osobę niepełnoletnią Oświadczenie składa Opiekun, rodzic lub osoba upoważniona i jest za nią odpowiedzialna. Oświadczenie należy złożyć i podpisać w obecności Organizatora spływu.
2. Uczestnicy korzystają ze sprzętu lub biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. 
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu, które składa do celów związanych z obsługą i realizacją spływu, którego oświadczenie dotyczy.
4. Uczestnik spływu jest zobowiązany do:
*Przestrzegania prawa wodnego, ochrony środowiska,ochrony przyrody, przepisów w zakresie przeciwpożarowym.
*Przestrzegania przepisu o obowiązku przebywania na wodzie w kajaku prawidłowo założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym (kapok), podczas udziału w spływie w czasie całego okres korzystania ze sprzętu.
*Przestrzegania zasad zachowania na wodzie i pływania w kajaku, a w szczególności:
nie pozostawiania kajaków bez opieki
*Zajmowania bezpiecznego, dopuszczalnego miejsca w kajaku a podczas pobytu w nim:
*NIE WOLNO PŁYNĄĆ SIEDZĄC NA BURTACH LUB NA WIERZCHU KAJAKA.
*NIE WOLNO PŁYNĄĆ STOJĄC.
*NIE WOLNO STAWAĆ W KAJAKU BEZ UMOTYWOWANEJ KONIECZNOŚCI.
5.Uczestnik spływu zobowiązany jest:

do zwrotu kajaków w stanie nieuszkodzonym
6. Udzielić pomocy uczestnikom na trasie spływu w razie potrzeby
7. Nie zanieczyszczać trasy spływu
8. Nie spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających w okresie przed i podczas spływu
 

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA WODZIE I PODCZAS CAŁEGO OKRESU TRWANIA SPŁYWU

 

9. Uczestnik odpowiada za materialne szkody wyrządzone przez siebie, lub osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką w okresie korzystania ze sprzętu lub w trakcie spływu.
10. Organizator – Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji zapewnia odpowiedni sprzęt pływający dla uczestników spływu.
11. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW.
12. Organizator nie odpowiada za straty materialne lub moralne wyrządzone przez uczestników spływu i wyrządzone przez nich osobom trzecim.
13. Osoby, które nie będą przestrzegać regulaminu mogą być pozbawione udziału w spływie. Decyzje podejmuje organizator.
14. Organizator spływu ze względu na bezpieczeństwo uczestników, warunki pogodowe lub wodne może zmienić, skrócić, a nawet odwołać jego poszczególne etapy.

15.Organizator spływu może odwołać spływ kajakowy jeżeli nie zbieże się odpowiednia ilość uczestników.


Powrót do wszystkich aktualności >