REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W STAROWEJ GÓRZE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią, zwanego dalej „boiskiem”, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
§ 2. 1. Boisko jest własnością Gminy Rzgów.
2. Zarządcą boiska jest Burmistrz Rzgowa, lub jednostka, której przekazano boisko w zarząd.
§ 3. 1. W celu zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa użytkowników, na terenie boiska funkcjonuje Przedstawiciel Zarządcy, imiennie wskazany przez Zarządcę boiska.
2. Przedstawiciel Zarządcy czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z boiska, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom poleceń porządkowych.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA

§ 4. 1. Ogólne zasady korzystania z boiska:
a) obiekt jest ogólnodostępny;
b) korzystanie z boiska jest bezpłatne;
c) boisko udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę;
d) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;
e) dopuszcza się wyłącznie obecność w obuwiu sportowym o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie, (zabrania się używania butów z kolcami i stalowymi korkami);
f) zabrania się użytkowania w obrębie boiska jakichkolwiek źródeł ognia, np. palenia papierosów, ognisk;
g) zabronione jest instalowanie na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi taneczne;
h) zakazuje się wjazdu na sztuczne nawierzchnie: łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi;
i) zabronione jest malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami nawierzchni;
j) nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach;
k) użytkownik powinien dbać o czystość nawierzchni, zakazuje się wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału, gdyż przy nadepnięciu na nie mogą spowodować jej uszkodzenie.
§ 5. 1. Zajęcia na boisku organizuje Przedstawiciel Zarządcy.
2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska.
3. Rezerwacji można dokonać zwracając się do Przedstawiciela Zarządcy.
4. Nie ma możliwości stałej rezerwacji boiska.
§ 6. 1. Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) zapoznanie się i przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
b) stosowanie się do poleceń Przedstawiciela Zarządcy;
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
d) dokonanie wpisu w księdze użytkowników;
e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego otoczeniu;
f) niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
§ 7. 1. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
b) palenia papierosów;
c) wprowadzania zwierząt;
d) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
e) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
f) wchodzenia na ogrodzenie lub bramki;
g) wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych;

III. SANKCJE

§ 8. 1. Przedstawiciel Zarządcy odmawia wstępu na boisko lub nakazuje jego opuszczenie
użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach Przedstawiciel Zarządcy może wezwać służby porządkowe, w szczególności Policję.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA BOISKA
§ 9. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z boiska przyjmuje Przedstawiciel Zarządcy w godzinach pracy.
§ 10. 1. Obiekt czynny od 1 kwietnia do 31 października.
1. od poniedziałku do niedzieli w godzinach:
– Kwiecień i wrzesień 15:00-20:00
– Maj czerwiec lipiec sierpień 15:00-21:00
– Październik 15:00-19:00
2. Boisko może zostać udostępniony w godzinach innych niż wymienione powyżej pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Przedstawicielem Zarządcy.
3. W święta państwowe i kościelne uznane za ustawowo wolne od pracy obiekt jest udostępniany za zgodą przedstawiciela zarządcy po dokonaniu rezerwacji na minimum 7 dni przed.

Drogi Użytkowniku,

O Twoje dane, które podajesz dobrowolnie, dba Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (Administrator Danych Osobowych). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej  ido@www.gostir-rzgow.pl . Każde pismo adresowane do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata. Jeżeli chcesz uzyskać pełną informację kliknij TUTAJ

 

PRZEJDŹ DO SERWISU

Korzystając z tej strony akceptujesz pliki cookies. kliknij aby uzyskać więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close