Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Boisko Starowa Góra

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
W STAROWEJ GÓRZE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią, zwanego dalej „boiskiem”,odpowiedzialność za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.

§ 2. 1. Boisko jest własnością Gminy Rzgów.
2. Administratorem boiska jest Urząd Miejski w Rzgowie z siedzibą przy Placu 500-lecia 22 w Rzgowie, lub jednostka, której przekazano boisko w użytkowanie.

§ 3. 1. W celu zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa użytkowników, na terenie boiska funkcjonuje Przedstawiciel Administratora, imiennie wskazany przez Administratora boiska.
2. Przedstawiciel Administratora czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z boiska, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom poleceń porządkowych.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA

§ 4. Ogólne zasady korzystania z boiska:
1) obiekt jest ogólnodostępny;
2) korzystanie z boiska jest bezpłatne;
3) boisko udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Administratora;
4) dopuszcza się wyłącznie obecność w obuwiu z podeszwą zewnętrzną płaską lub typu „Turf”. Zabrania się używania butów z podeszwą zewnętrzną typu „lanki” i „wkręty”;
5) zabrania się użytkowania w obrębie boiska jakichkolwiek źródeł ognia, np. palenia papierosów, ognisk;
6) zabronione jest instalowanie na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi taneczne;
7) zakazuje się wjazdu na sztuczne nawierzchnie: łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi;
8) zabronione jest malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami nawierzchni;
9) nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach;
10) użytkownik powinien dbać o czystość nawierzchni, zakazuje się wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału, gdyż przy nadepnięciu na nie mogą spowodować jej uszkodzenie.

§ 5. 1. Zajęcia na boisku organizuje Przedstawiciel Administratora.
2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska.
3. Rezerwacji można dokonać zwracając się do Przedstawiciela Administratora.
4. Nie ma możliwości stałej rezerwacji boiska.

§ 6. Podstawowe obowiązki użytkownika:
1) zapoznanie się i przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
2) stosowanie się do poleceń Przedstawiciela Administratora;
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
4) dokonanie wpisu w księdze użytkowników;
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego otoczeniu;
6) niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Administratora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

§ 7. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) spożywania środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
2) „uchylony”
3) wprowadzania zwierząt;
4) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
6) wchodzenia na ogrodzenie lub bramki;
7) wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 8. Przedstawiciel Administratora ma prawo za pomocą policji lub służ porządkowych usunąć z terenu boiska każdą osobę, która nie stosuje się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na stadionie z jakiegokolwiek powodu mogłaby być źródłem zagrożenia dla innych osób.

§ 9. Wszelkie wypadki, szkody lub zagrożenia powstałe na terenie boiska należy niezwłocznie zgłaszać Przedstawicielowi Administratora.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE,
HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA BOISKA

§ 10. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z boiska przyjmuje Przedstawiciel Administratora w godzinach pracy.

§11.1. Boisko czynne jest w dniach i godzinach ustalonych przez Administratora
w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości w sposób przyjęty na terenie Gminy Rzgów.
2. Boisko może zostać udostępnione w innych dniach i godzinach niż wynikające z harmonogramu
opracowanego przez Administratora pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Administratorem.
3. W dni ustawowo wolne od pracy według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) obiekt jest udostępniany jedynie za zgodą Przedstawiciela
Administratora oraz po dokonaniu rezerwacji na minimum 10 dni przed.”