Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Orlik

UCHWAŁA NR XXIX/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z kompleksu boisk “Moje boisko-Orlik 2012” w Rzgowie, będącego własnością Gminy Rzgów

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. z 2016 r. 1579) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Uchwala się regulamin określający zasady korzystania z kompleksu boisk “Moje boisko-Orlik 2012”
w Rzgowie, stanowiącego własność Gminy Rzgów, będącego ogólnodostępnym obiektem użyteczności
publicznej.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załacznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w §1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go
na tablicy usytuowanej w obiekcie uzyteczności publicznej, którego dotyczy, w miejscu i sposób
umożliwiający zapoznanie się z jego treścią użytkownikom.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Jan Michalak
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódz, dnia 9 grudnia 2016 r.
Poz. 5446
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/212/2016
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 listopada 2016 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK
“MOJE BOISKO-ORLIK 2012” W RZGOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego
dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla
bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
§ 2. 1. Kompleks boisk „Moje boisko -ORLIK 2012” jest własnością Gminy Rzgów.
2. Zarządcą obiektu jest Burmistrz Rzgowa, lub jednostka, której przekazano obiekt w zarząd.
§ 3. 1. W celu zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa uzytkowników, na terenie obiektu
funkcjonuje Przedstawiciel Zarządcy, imiennie wskazany przez Zarządcę obiektu.
2. Przedstawiciel Zarządcy czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych
dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom poleceń
porządkowych.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
§ 4. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
1) obiekt jest ogólnodostępny;
2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne;
3) obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę;
4) dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;
5) dopuszcza się wyłącznie obecność w obuwiu sportowym o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,
(zabrania się używania butów z kolcami i stalowymi korkami);
6) zabrania się użytkowania w obrębie boiska jakichkolwiek źródeł ognia, np. palenia papierosów,
ognisk;
7) zabronione jest instalowanie na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi taneczne;
8) zakazuje się wjazdu na sztuczne nawierzchnie: łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami,
motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi;
9) zabronione jest malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami nawierzchni;
10) nie należy ustawiać bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach;
11) użytkownik powinien dbać o czystość nawierzchni, zakazuje się wnoszenia na teren boiska
materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego,
pękającego lub twardego materiału, gdyż przy nadepnięciu na nie mogą spowodować jej uszkodzenie.
§ 5. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu.
2. Zajęcia na obiekcie organizuje Przedstawiciel Zarządcy.
3. Jeżeli z wnioskiem do Przedstawiciela Zarządcy wystąpi określona imiennie grupa liczącą co
najmniej 10 osób, dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska na czas nie dłuższy niż 1,5 h.
4. Nie ma możliwości stałej rezerwacji boiska.
§ 6. Podstawowe obowiązki użytkownika:
1) zapoznanie się i przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;
Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5446
2) stosowanie się do poleceń Przedstawiciela Zarządcy;
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
4) dokonanie wpisu w księdze użytkowników;
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w
jego otoczeniu;
6) niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń,
kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
§ 7. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
2) palenia papierosów;
3) wprowadzania zwierząt;
4) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować
uszkodzenie nawierzchni boisk;
6) wchodzenia na ogrodzenie, bramki, bramy i konstrukcję kosza;
7) wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych;
8) niszczenia trawy wokół ogrodzenia i parkowania rowerów w sposób niszczący zieleń wokół
ogrodzenia.

 

III. SANKCJE
§ 8. 1. Przedstawiciel Zarządcy odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie
użytkownikom którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
3) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach Przedstawiciel Zarządcy może wezwać służby porządkowe, w
szczególności Policję.
3. Wszelkie urazy należy niezwłocznie zgłaszać Przedstawicielowi Zarządcy.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA OBIEKTU
§ 9. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje
Przedstawiciel Zarządcy w godzinach pracy.
§ 10. 1. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli.
2. Obiekt jest udostępniany w okresie roku szkolnego w celu realizacji planowanych zajęć szkolnych
dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Rzgów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 –
15.00.
3. Obiekt jest dostępny w okresie roku szkolnego dla wszystkich chętnych w następujących dniach i
godzinach:
1) od poniedziałku do piątku: w godz. 15.00 – 20.00;
2) w soboty i niedziele: 12.00 – 22.00.
4. Obiekt jest dostępny w okresie wakacyjnym dla wszystkich chętnych od poniedziałku do niedzieli
w godz. 10.00 – 22.00.
5. W okresie jesienno – zimowym (od 1 listopada do 31 marca) obiekt jest dostępny do godz. 18.00.
Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 5446
6. Obiekt może zostać udostępniony w godzinach późniejszych niż wymienione powyżej pod
warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Przedstawicielem Zarządcy.
7. Obiekt jest ogólnie dostępny w święta państwowe i kościelne uznane za ustawowo wolne od pracy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Jan Michalak
Dziennik Urzedowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 5446