Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Siłownia zewnętrzna

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY RZGÓW

 

§1.1. Urządzenia siłowni są ogólnodostępne i służą rekreacji oraz ćwiczeniom fizycznym.
Teren siłowni stanowi własnosć Gminy Rzgów i administrowany jest przez Urzad Miejski w Rzgowie z siedzibą przy Placu 500-lecia 22 w Rzgowie, tel. 42 214-12-10
§2. 1. Osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
Przad przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – usterki należy zgłaszać administratorowi siłowni.
§3. 1. Siłownia na świerzym powietrzu jest ogólnie dostępna, otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 22:00
2. Siłownia udostępniana jest nieodpłatnie.
§4. 1. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie w obecnośco rodziców lub opiekunów.
2. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwicza we własnym zakresie.
3. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultowac się z lekarzem.
4. Osoby korzystające z siłowni powinny posiadać ubiór i obuwie dostosowane do aktywności sportowej.
§5. 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia ninejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu siłowni.
2. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
§6. Na terenie siłowni należy zachowywać się w sposób nie zakłócający ćwiczeń i bezpieczeństwa innych użytkowników oraz nie można zachowywać się głośno, nieprzyzwoicie oraz uzywać wulgarynmów.
§7. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca winna być pozostawione w nalezytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.

 

Telefon alarmowy:
Numer zgłoszeniowy usterek – 42 214-12-33
Numer alarmowy 112