Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Standardy Ochrony Małoletnich

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1. Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:
a) zwrócenie uwagi personelu, trenerów i podmiotów współpracujących na
konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich przed
krzywdzeniem;
b) określenie zakresu obowiązków GOSTiR w Rzgowie w działaniach podejmowanych na
rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem;
c) wypracowanie adekwatnej procedury do wykorzystania podczas interwencji
w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich;
d) wprowadzenie wzmożonej działalności wychowawczo - profilaktycznej w zakresie
zapewnienia ochrony małoletnich przed przemocą.
2. Personel GOSTiR w Rzgowie w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki
ryzyka krzywdzenia dziecka, monitoruje sytuację i dobrostan dziecka oraz stosuje zasady
określone w Standardach.
3. Niedopuszczalne jest stosowanie przez personel wobec dziecka jakiejkolwiek formy przemocy.
4. Ze Standardami zapoznawany jest cały personel GOSTiR w Rzgowie, a także małoletni i ich
rodzice, zgodnie z procedurami określonymi w treści Standardów.
5. Dyrektor GOSTiR w Rzgowie wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji
Standardów, reagowanie na sygnały ich naruszenia, ewaluowanie i modyfikowanie zapisów
Standardów i prowadzenie rejestru interwencji i zgłoszeń.
6. Za monitoring bezpieczeństwa urządzeń teleinformatycznych z dostępem do Internetu
odpowiada firma zewnętrzna zgodnie z podpisaną umową.
Rozdział 2
Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu
1. Standardem jest rekrutacja pracowników odbywająca się zgodnie z zasadami bezpiecznej
rekrutacji, a pracodawca dąży do jak najlepszej weryfikacji kwalifikacji kandydata, w tym
stosunek do wartości podzielanych przez GOSTiR w Rzgowie, takich jak ochrona praw
dzieci i szacunek do ich godności.
2. GOSTiR w Rzgowie dba, aby osoby w niej zatrudnione – zarówno pracownicy, w tym osoby
pracujące na podstawie umowy-zlecenia oraz wolontariusze, stażyści i praktykanci, posiadały
odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie stanowiły dla nich zagrożenia.
3. W każdym przypadku GOSTiR w Rzgowie musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować
osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia, tj, imię (imiona)
i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
4. Zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym
osoba zatrudniająca przed zawarciem umowy sprawdza kandydata w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym. Figurowanie w Rejestrze wyklucza możliwość zatrudnienia
kandydata.
5. Pracodawca jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej lub od innej osoby
(wolontariusza, praktykanta i in.) przed dopuszczeniem do wykonywania czynności
z małoletnimi w GOSTiR w Rzgowie, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego,
w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
6. Kandydat/kandydatka składa oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych, korzystam z praw publicznych, o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach
przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do
Standardów.
7. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie przedkłada pracodawcy:
a) informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności
zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru
karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów;
b) pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w
ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa;
c) jeżeli mieszkała w innych państwach w ciągu 20 lat niż Rzeczypospolita Polska i państwo
obywatelstwa, informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów
działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi
8. Dopuszczalne jest przedłożenie przez kandydata pod rygorem odpowiedzialności karnej
oświadczenia, że prawo danego państwa nie przewiduje wydawania informacji o niekaralności
i/lub nie prowadzi rejestru karnego oraz oświadczenia, że nie był(-a) w tym państwie
prawomocnie skazany(-a).
9. Oświadczenia i zaświadczenia z KRK dołączane są do części A akt osobowych pracownika lub do
dokumentacji wolontariusza/ praktykanta.
Rozdział 3
Zasady bezpiecznych relacji personel – małoletni, w tym zachowania niedozwolone
1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi a personelem GOSTiR w Rzgowie jest działanie
dla dobra małoletniego, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i
potrzeb oraz w jego najlepszym interesie.
2. Personel działa wyłącznie w ramach obowiązującego prawa powszechnego, przepisów
wewnętrznych GOSTiR w Rzgowie oraz swoich uprawnień i kompetencji.
3. Zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi obowiązują wszystkich pracowników,
trenerów, stażystów, praktykantów i wolontariuszy.
4. Podstawowe standardy określające zasady, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności:
a) utrzymywanie profesjonalnej relacji z małoletnimi i reagowanie względem nich w sposób
niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych małoletnich.
b) zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z małoletnimi, podkreślające zrozumienie
dla uczuć przeżywanych przez nich, nie wymuszające zwierzeń na siłę i okazujące
zainteresowanie, wsparcie i gotowość do rozmowy.
c) nie zostawianie małoletniemu nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic
w postępowaniu i oczekiwań, egzekwując konsekwencje za ich nieprzestrzeganie, ucząc tym
samym, że odpowiedzialność jest po stronie małoletniego, a konsekwencje wynikają z jego
działania.
d) reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych małoletniego,
w tym dostosowanie poziomu komunikacji do małoletniego ze specjalnymi potrzebami, w
tym niepełnosprawnego.
e) uwzględnianie potrzeb małoletniego oraz dostosowanie wymagań do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych małoletnich, w tym dostosowanie
metod i form pracy dla małoletniego ze specjalnymi potrzebami lub niepełnosprawnego.
f) równe traktowanie małoletnich bez względu na płeć, orientację seksualną,
niepełnosprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
g) fizyczny kontakt z małoletnim możliwy tylko jako odpowiedź na realne potrzeby
małoletniego w danym momencie, z uwzględnieniem jego wieku, płci, kontekstu
kulturowego
i sytuacyjnego. Na kontakt fizyczny (np. przytulenie) małoletni zawsze musi wyrazić zgodę.
h) ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec
małoletniego, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane.
i) dział personelu w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec
małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka, świadczących
o możliwości stosowania przemocy wobec małoletniego.
j) panowanie pracownika nad własnymi emocjami.
k) kontakt z małoletnimi odbywa się wyłącznie w godzinach pracy GOSTiR w Rzgowie i dotyczy
zajęć sportowo – rekreacyjnych a jeśli istnieje potrzeba spotkania z małoletnimi poza
godzinami zajęć, należy poinformować o tym dyrekcję i uzyskać zgodę rodziców
małoletniego.
l) jeśli małoletni i jego rodzice są osobami bliskimi wobec pracownika, zachowuje on poufność
wszystkich informacji dotyczących innych małoletnich.
5. W relacji personelu z małoletnimi niedopuszczalne jest w szczególności:
a) stosowanie wobec małoletniego przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar
fizycznych, wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie,
przymuszanie, groźby);
b) zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie małoletnich;
c) podnoszenie głosu, krzyczenie na małoletnich, wywoływanie u nich lęku;
d) ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej, medycznej,
prawnej itp.) dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych
małoletnich;
e) zachowywanie się w obecności małoletnich w sposób niestosowny, np. poprzez używanie
słów wulgarnych, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach do
atrakcyjności seksualnej;
f) nawiązywanie z małoletnim jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, ani
składanie mu propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierowanie do niego seksualnych
komentarzy, żartów, gestów oraz udostępnianie małoletnim treści erotycznych i
pornograficznych, bez względu na ich formę;
g) faworyzowanie małoletnich;
h) utrwalanie wizerunku małoletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla
potrzeb prywatnych pracownika;
i) udostępnianie w jakikolwiek sposób niepowołanym osobom jego danych osobowych;
j) proponowanie małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji
psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z małoletnimi lub w ich obecności;
k) zapraszanie małoletnich do swojego miejsca zamieszkania.
Rozdział 4
Procedury reagowania na krzywdzenie
1. Standardem w GOSTiR w Rzgowie jest:
a) przeszkolenie wszystkich pracowników w obszarze prawnego i społecznego obowiązku
zawiadamiania instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa, ze szczególnym
uwzględnieniem przestępstw na szkodę małoletnich; w zakresie roli pracowników
w przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w zakresie rozpoznawania czynników ryzyka
krzywdzenia dziecka;
b) udostępnienie wszystkim pracownikom wykazu danych adresowych lokalnych placówek
pomocowych, zajmujących się ochroną dzieci oraz zapewniających pomoc w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia i współpraca z tymi instytucjami (tj. ośrodek pomocy społecznej,
dzielnicowy, centra pomocy dziecku, ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe, policja, sąd
rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, placówki ochrony zdrowia);
c) prowadzenie przez osobę wskazaną w rozdziale 1 ust. 5 Standardów, Karty dokumentowania
przebiegu interwencji (zdarzenia) , której wzór stanowi załącznik Nr. 2 do Standardów.
2. Na potrzeby Standardów opracowano procedury interwencji w przypadku ujawnienia działania
na szkodę małoletniego w formie:
a) przemocy rówieśniczej
b) przemocy domowej
c) działania na szkodę małoletniego przez pracownika/trenera GOSTiR.
3. Procedury, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik Nr. 3 do Standardów.
Rozdział 5
Procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze
działania pomocowe oraz za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”
1. Dyrektor GOSTiR w Rzgowie wyznacza pracownika na osobę odpowiedzialną za składanie
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz
zawiadamiania sądu opiekuńczego. Informacja o osobie odpowiedzialnej za składanie
zawiadomień wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w GOSTiR w Rzgowie.
2. W przypadku podjęcia przez personel GOSTiR w Rzgowie informacji, że dziecko może być
krzywdzone, osoba ujawniająca sporządza notatkę służbową z uzyskanej informacji,
poczynionych ustaleń i przekazuje uzyskaną informację osobie, o której mowa w ust. 1, która
sporządza kartę dokumentowania zdarzeń. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z
procedurami opisanymi w Rozdziale 4.
3. Osobą odpowiedzialną za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” (wypełnienie formularza
„Niebieska Karta – A”) jest osoba wskazana w ust. 1.
4. W przypadku ujawnienia zaniedbania przez rodziców, ich niewydolności wychowawczej
właściwym jest zawiadomienie sądu rodzinnego, celem wglądu w sytuację rodziny.
5. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka albo osoby mu najbliższej, osoba ujawniająca
zdarzenie bezzwłocznie dzwoni na numer alarmowy 112.
6. Wszyscy pracownicy GOSTiR w Rzgowie, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych podjęły informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym związane, są
zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, poza tymi informacjami, które
przekazywane są uprawnionym instytucjom.
Rozdział 6
Zasady bezpiecznych relacji małoletni – małoletni, w tym zachowania niedozwolone
1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi i między pełnoletnimi i niepełnoletnimi jest
działanie z szacunkiem, uwzględniające godność i potrzeby małoletnich.
2. Standardem jest tworzenie atmosfery życia w GOSTiR w Rzgowie, które promuje tolerancję
i poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie.
3. Małoletni angażowani są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia,
podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia zespołowego, w tym kształtującego
pozytywne relacje między małoletnimi.
4. Niedozwolone jest w szczególności:
a) stosowanie przemocy wobec jakiegokolwiek małoletniego, w jakiejkolwiek formie;
b) używanie wulgarnego, obraźliwego języka;
c) upokarzanie, obrażanie, znieważanie innych małoletnich;
d) zachowanie w sposób niestosowny, tj. używanie wulgarnych słów, gestów, żartów,
kierowanie obraźliwych uwag, w tym o zabarwieniu seksualnym;
d) stosowanie zastraszania i gróźb;
e) utrwalanie wizerunku innych małoletnich poprzez nagrywanie (również fonii)
i fotografowanie bez uzyskania zgody i w sytuacjach intymnych, mogących zawstydzić;
f) udostępnianie między małoletnimi substancji psychoaktywnych i używanie ich w swoim
otoczeniu.
Rozdział 7
Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu
1. GOSTiR w Rzgowie zapewnia dostęp do Internetu tylko i wyłącznie pracownikom GOSTiR
w godzinach ich pracy.
2. GOSTiR w Rzgowie powołana jest funkcja administratora sieci (zgodnie z rozdziałem 1 ust. 6),
który odpowiedzialny jest za instalowanie i aktualizowanie programów antywirusowych oraz
zapór sieciowych w celu ochrony systemów przed atakami złośliwego oprogramowania.
3. Na terenie GOSTiR w Rzgowie nie jest dostępna sieć wi-fi.
4. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści administrator sieci stara się ustalić, kto
korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia, a swoje ustalenia przekazuje Dyrektorowi,
który organizuje rozmowę z podległym pracownikiem w celu podjęcia odpowiednich kroków.
5. Małoletni mają prawo korzystać na terenie GOSTiR w Rzgowie z własnych telefonów
komórkowych za zgodą rodzica/opiekuna prawnego na własną odpowiedzialność.
6. Małoletni nie mogą korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć w GOSTiR w Rzgowie.
7. W przypadku naruszenia przez małoletniego zasad używania telefonów komórkowych na
terenie GOSTiR w Rzgowie, pracownik bezzwłocznie informuje o tym fakcie
rodziców/opiekunów prawnych małoletniego i wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi
ustala plan dalszego postępowania.
Rozdział 8
Zasady ochrony danych osobowych i wizerunku małoletniego
I. Ochrona Danych osobowych
1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach prawa
ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L
2016 Nr 119, s.1)
2. Pracownicy GOSTiR w Rzgowie zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych osobowych,
które przetwarzają oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w GOSTiR, w tym ich
udostępniania zawarte zostały w Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w
Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji
4. Nad bezpieczeństwem danych osobowych małoletnich czuwa powołany przez Administratora
inspektor ochrony danych.
5. Dyrektor GOSTiR w Rzgowie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych
małoletnich i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego.
II. Ochrona wizerunku małoletniego
1. Pracownicy GOSTiR w Rzgowie uznając prawo do prywatności i ochrony dóbr osobistych,
zapewniają ochronę wizerunku małoletnim.
2. Pracownikom GOSTiR w Rzgowie zabrania się umożliwiania przedstawicielom mediów
utrwalania wizerunku małoletniego (tj. filmowania, fotografowania) na terenie GOSTiR w
Rzgowie bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego.
3. W celu uzyskania zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego na utrwalanie wizerunku,
pracownik GOSTiR w Rzgowie może skontaktować się z opiekunem małoletniego i ustalić
procedurę uzyskania zgody.
4. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych
rodzica/opiekuna prawnego małoletniego bez jego wiedzy i zgody.
5. Jeżeli wizerunek małoletniego stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/opiekunów prawnych na utrwalanie wizerunku
małoletniego nie jest wymagana.
6. Upublicznienie przez pracownika GOSTiR w Rzgowie wizerunku małoletniego utrwalonego
w jakiejkolwiek formie (tj. fotografia, nagranie audio, nagranie wideo) wymaga pisemnej zgody
rodzica/opiekuna prawnego małoletniego.
7. Przed utrwaleniem wizerunku należy małoletniego oraz rodzica/opiekuna prawnego
poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście
będzie wykorzystywany.
Rozdział 9
Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
1. Celem planu wsparcia jest przede wszystkim:
a) zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innymi instytucjami, jeśli istnieje
taka konieczność;
b) współpraca z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia małoletniego i zapewnienie mu
pomocy;
c) diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;
d) współdziałanie z innymi instytucjami w celu objęcie małoletniego pomocą psychologiczno –
pedagogiczną lub inną pomocą specjalistyczną poza GOSTiR w Rzgowie, jeśli zaistnieje taka
konieczność.
2. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczy małoletni, jego rodzice, trenerzy, opiekunowie itd –
każda z tych osób otrzymuje zadania do wykonania w określonym czasookresie.
3. Działania koordynuje i monitoruje osoba odpowiedzialna za koordynację Standardów, wskazana
w Rozdziale 1 ust. 5, w tym w podejmowaniu działań wspólnie z instytucjami pozaszkolnymi.
4. Plan wsparcia uwzględnia:
a) działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie małoletniemu bezpieczeństwa, w tym
zgłoszone podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłoszone do organów ścigania;
b) formy wsparcia oferowane przez GOSTiR w Rzgowie;
c) zaproponowane formy specjalistycznej pomocy poza GOSTiR w Rzgowie, jeśli istnieje taka
potrzeba.
5. Planem wsparcia należy objąć także rodzeństwo pokrzywdzonego małoletniego, jeśli są
uczestnikami zajęć w GOSTiR w Rzgowie.
6. Plan wsparcia małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami
interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja małoletniego, zapewnienie mu
warunków do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, udzielanie wsparcia rodzicom i
współpraca międzyinstytucjonalna.
7. Plan wsparcia małoletniego ustalany jest również w sytuacji, gdy inicjatorem działań
interwencyjnych jest inna instytucja (procedura „Niebieskie Karty”, uzyskanie informacji o
krzywdzeniu od organów ścigania lub sądu itp., współpraca z OPS).
8. Do działań zaktywizowany powinien zostać rodzic „niekrzywdzący”, który współpracuje z
GOSTiR w Rzgowie w celu powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia dziecku pomocy. W
przypadku krzywdzenia przez obojga rodziców, interwencja polega również na zawiadomieniu
sądu rodzinnego i Policji i działania względem rodziców, w tym sprawdzanie bezpieczeństwa
domowników, leży w kompetencjach tych instytucji.
9. Plan wsparcia małoletniego obejmuje różne formy pomocy, w tym prawną, psychologiczną,
socjalną i medyczną, uwzględniając współpracę interdyscyplinarną w tym zakresie.
10. Zadania pracowników GOSTiR w Rzgowie wiążą się głównie z pomocą w realizowaniu przez
małoletniego zadań sportowo- rekreacyjnych i budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami
uczestniczącymi w zajęciach i personelem GOSTiR w Rzgowie.
11. Plan wsparcia małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.
Rozdział 10
Zasady i sposób udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom Standardów do
zaznajomienia i stosowania oraz zasady aktualizacji i przeglądu Standardów
1. Wszelkie procedury i dokumenty związane z wprowadzeniem Standardów są udostępniane
personelowi, małoletnim i ich rodzicom/opiekunom prawnym podczas zapoznawania
i zobowiązania do ich stosowania, a następnie na żądanie w dowolnym momencie dokumenty
te można również znaleźć na stronie internetowej GOSTiR i BIP GOSTiR w Rzgowie.
2. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się ze Standardami po zawarciu umowy o pracę, a fakt
zapoznania się i przyjęcia do stosowania poświadcza podpisem na liście oraz poprzez złożenie
do akt osobowych oświadczenia - treść oświadczenia dla personelu stanowi załącznik Nr 4 do
Standardów.
3. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich uczestniczących w zajęciach zapoznawani są ze
Standardami podczas zapisu małoletniego na zajęcia. Zapoznanie się z wyżej wymienionymi
dokumentami każda osoba w tym rodzice/opiekunowie prawni małoletniego potwierdzają
swoim podpisem, złożonym na deklaracji uczestnika zajęć w GOSTiR w Rzgowie.
4. Małoletni zapoznawani są ze Standardami przez trenerów podczas zajęć sportowo-
rekreacyjnych.
5. Pracownicy powołani do pełnienia funkcji zgodnie z zapisami rozdziału 1 ust. 5 - 6, rozdziału 5
ust. 1 oraz rozdziału 9 ust. 3, na bieżąco monitorują i okresowo weryfikują zgodność
prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci, by dostosować je do aktualnych
potrzeb i obowiązujących przepisów.
6. Osoba, o której mowa w rozdziale 1 ust. 5 weryfikuje zgodność prowadzonych działań z
przyjętymi zasadami ochrony dzieci oraz przeprowadza raz na dwa lata ocenę monitorującą
poziom realizacji Standardów i sporządza sprawozdanie, które przekazuje Dyrektorowi GOSTiR w
Rzgowie do zatwierdzenia i wprowadzenia ewentualnych zmian.
Rozdział 11
Przepisy końcowe
1. Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zarządzenia.
2. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie Standardów na stronie internetowej GOSTiR i BIP
GOSTiR w Rzgowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Dyrektor GOSTiR Radosław Bubas

 

Załącznik nr 3
do Standardów Ochrony Małoletnich w GOSTiR w Rzgowie
Procedury interwencji w przypadku ujawnienia działania na szkodę małoletniego
Na potrzeby Standardów opracowano procedury interwencji w przypadku ujawnienia działania na
szkodę małoletniego w formie:
a) przemocy rówieśniczej
b) przemocy domowej
c) działania na szkodę małoletniego przez pracownika GOSTiR.
I. Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia małoletniego przez innych małoletnich
1. Obowiązkiem każdego pracownika jest bezzwłoczna reakcja na akty agresji i przemocy na
terenie GOSTiR w Rzgowie oraz rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy, służąca wyjaśnieniu
sytuacji.
2. Małoletniemu będącemu ofiarą przemocy zapewnia się pomoc zgodnie z jego potrzebami.
Jeżeli stan małoletniego będącego ofiarą krzywdzenia,wskazuje na zagrożenie jego zdrowia
lub życia, Dyrektor lub inny pracownik GOSTiR w Rzgowie wzywa pomoc medyczną po
wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów.
3. Jeżeli akty agresji i przemocy nie są incydentalne, Dyrektor GOSTiR powiadamia
rodziców/opiekunów małoletnich, zarówno krzywdzonego jak i sprawcy, w celu przeprowadzania
rozmów i wyjaśnień służących zaprzestania zjawiska.
4. Jeżeli akt agresji i przemocy ma znamiona czynu karalnego stosowana jest procedura
przewidziana przez prawo.
5. W przypadku, gdy sprawca agresji/ przemocy jest nieznany, Dyrektor GOSTiR po
rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/ opiekun6w poszkodowanego małoletniego o
możliwości zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policji.
II. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy
domowej
1. Pracownik GOSTiR w Rzgowie, który stwierdził, ze dziecko może być ofiarą przemocy
domowej (zaobserwowane lub zgłoszone przez dziecko sytuacje: zaniedbywanie,
powtarzające się poniżanie, upokarzanie, ośmieszanie, wciąganie dziecka w konflikt
dorosłych, manipulowanie nim oraz oznaki przemocy fizycznej np. siniaki, zadrapania)
powinien sporządzi notatkę służbową a następnie przekazać ją Dyrektorowi GOSTiR.
2. Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, Dyrektor GOSTiR wzywa
pomoc medyczną, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów.
3. Dyrektor GOSTiR bada okoliczności sprawy np. przeprowadzając, rozmowę z
poszkodowanym małoletnim, następnie wzywa rodziców/opiekunów.
4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, Dyrektor GOSTiR niezwłocznie
powiadamia policję lub prokuraturę a w przypadku zaniedbywania dziecka, powtarzającego
się poniżania, upokarzania, ośmieszania, wciągania dziecka w konflikt dorosłych,
manipulowania nim oraz w przypadku widocznych oznak przemocy fizycznej powiadamia sąd
– Wydział rodzinny i nieletnich.
III. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez
pracownika GOSTiR w Rzgowie
1. Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek małoletni jest krzywdzony przez pracownika jest
zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora GOSTiR w Rzgowie.
2. Dyrektor GOSTiR w Rzgowie rozpoznaje sytuację osobiście, przeprowadzając rozmowy
wyjaśniające z małoletnim za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, pracownikiem
podejrzanym o krzywdzenie małoletniego i ewentualnymi świadkami zdarzenia.
3. Z rozmów zostają sporządzone notatki zawierające listy osób uczestniczących, przebieg
rozmowy, wnioski i postanowienia.
4. Dyrektor GOSTiR w Rzgowie w celu wyjaśnienia prawdziwości faktów, na podstawie
przeprowadzonych rozmów sporządza opis zaistniałej sytuacji oraz plan pomocy dziecku.
5. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
a) działań, jakie GOSTiR podejmuje na rzecz małoletniego, w celu zapewnienia mu
poczucia bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej
instytucji,
b) zdyscyplinowanie krzywdzącego,
c) wsparcia, jakie GOSTiR zaoferuje małoletniemu,
d) skierowania małoletniego do specjalistycznej placówki pomocy, jeżeli istnieje taka
potrzeba.
6. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek
Dyrektora GOSTiR, właściwy organ wszczyna postępowanie zmierzające do ukarania
pracownika karą porządkową lub dyscyplinarną.