Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Hala Sportowa

Postawienia Ogólne >

Regulamin Sali Sportowej >

Regulamin Siłowni >
Regulamin Sali Gimnastycznej >

Regulamin Sali Aerobiku >

Regulamin Sali Squash >

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GOSTIR W RZGOWIE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki GOSTiR , oraz wszystkich osób korzystających z usług płatnych GOSTiR zwanych dalej „klientem”.

KORZYSTANIE Z USŁUG GOSTIR:

 1. Do skorzystania z usług GOSTiR uprawnia zakup jednorazowego biletu wstępu, posiadania aktywnego karnetu lub posiadanie karty typu Benefit Systems, Fitprofit, Ok System.
 2. Klient dokonuje zakupu zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 3. Cennik oraz regulamin dostępny jest w recepcji GOSTiR oraz na stronie internetowe.
 4. Dokonanie zakupu przez klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Cenniku oraz Regulaminie GOSTiR.
 5. Karnet „Open” wystawiony jest na konkretną osobę i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
 6. Pracownik recepcji klubu ma prawo identyfikacji klienta na podstawie dowodu tożsamości.
 7. W przypadku stwierdzenia przekazania karnetu osobie trzeciej, GOSTiR może zatrzymać kartę. W tym przypadku karnet zostanie anulowany bez możliwości ubiegania się zwrotu poniesionych kosztów przez klienta.
 8. W przypadku straty karty klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt.
 9. Po wejściu do GOSTiR klient okazuje na recepcji karnet lub wykupuje bilet.
 10. Karnet upoważnia do skorzystanie ze wszystkich zajęć prowadzonych przez GOSTiR dla dane grupy wiekowej. Dla osób pełnoletnich karnet upoważnia również do skorzystania z siłowni i sauny.
 11. Bilet jednorazowy upoważnia do skorzystania z jednych zajęć prowadzonych przez GOSTiR. Dla osób pełnoletnich bilet jednorazowy upoważnia również do skorzystania z siłowni i sauny.

ZAKRES USŁUG ORAZ CENY:

 1. GOSTiR w swojej ofercie posiada: siłownie, zajęcia grupowe, saunę suchą, wynajem sali do squasha, wynajem sektorów, wynajem salek aerobowych, wynajem sali konferencyjnej oraz wypożyczenie sprzętu.
 2. Opłata za korzystanie z usług GOSTiR uiszczana jest z góry.
 3. Opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług.
 4. Opłata nie podlega zwrotowi także w przypadku ciężkiego naruszenie postanowień regulaminu GOSTiR.
 5. W przypadku stałych rezerwacji sektorów sali głównej opłata uiszczana jest za miesiąc z góry i nie podlega zwrotowi. W godziny rezerwacji wliczony jest czas do 7 minut na uzbrojenie Boiska/sektora.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA:

 1. Każdy klient korzystający z hali sportowej zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu hali i regulaminów poszczególnych pomieszczeń.
 2. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy posiadający karnet instruktorski wykupiony w GOSTiR. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby nieupoważnione przez GOSTiR.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. GOSTiR zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia).
 2. Zajęcia grupowe odbywają się i wg aktualnego grafiku.
 3. GOSTiR ma prawo do zmian w grafiku z wcześniejszym poinformowaniem poprzez publikację albo w siedzibie GOSTiR lub też na stronie internetowej.
 4. Na czas przeprowadzenia niezbędnych remontów GOSTiR może zostać zamknięty. W takiej sytuacji karnety ulegają przedłużeniu na czas niemożności korzystania przez klientów z usług GOSTiR.
 5. GOSTiR ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu czy formy zajęć prowadzonych w grupach po wcześniejszym powiadomieniu klientów .
 6. W przypadku imprez własnych GOSTiR rezerwacje hali zostają odwołane a koszty poniesione przez użytkowników przechodzą na dalsze rezerwacje bądź ulegają zwrotowi.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości poprzez umieszczeniu na stronie internetowe oraz wywieszenie jego treści w recepcji GOSTiR.

 


 

REGULAMIN SALI SPORTOWEJ GOSTiR W RZGOWIE

 1. Wszystkie osoby korzystające z sali sportowej GOSTiR zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników GOSTiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.
 2. Zabrania się wstępu na salę osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby z przeciwwskazaniami lekarza.
 3. Charakter zajęć powinien być przedstawiony kierownictwu obiektu GOSTiR. Zarządca ma prawo do wprowadzenia zmian, włącznie z odwołaniem zajęć, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.
 4. Przed przystąpieniem do zajęć na sali należy udać się do szatni, w celu pozostawienia wszystkich rzeczy bezpośrednio nie związanych z zajęciami.  
 5. Wszystkich korzystających z sali obowiązuje strój sportowy, tj.: koszulka, spodenki lub dres sportowy i zmienne obuwie przeznaczone do gry na hali, o jasnej, niebrudzącej nawierzchni sali podeszwie.
 6. Zabrania się gry z rzeczami na ciele, które mogą stanowić zagrożenie dla samego siebie lub innych użytkowników sali takich jak: zegarki, pierścionki, naszyjniki, okulary itp.
 7. Osoby korzystające z sali ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 8. Wszelkie usterki należy zgłosić pracownikowi GOSTiR.
 9. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty do ćwiczeń powinny być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia lub uszkodzenia odpowiada osobiście osoba ćwicząca, a w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku ćwiczeń na sali.
 11. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie sali sportowej oraz szatni dyrekcja GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 


 

REGULAMIN SIŁOWNI GOSTiR W RZGOWIE

 

 1. Wszystkie osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznania i przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników GOSTiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.
 2. Warunkiem skorzystania z siłowni jest jednorazowe wypełnienie deklaracji uczestnika.
   

Użytkownikiem siłowni mogą być:

 • osoby pełnoletnie;
 • osoby po ukończeniu 16 roku życia, za wiedzą i po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych;
 • dzieci przed ukończeniem 16 roku życia, wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego;
 • grupy szkolne, wyłącznie pod opieką nauczyciela
 • grupy zorganizowane pod opieką instruktora,
   
 1. Zabrania się wstępu na siłownię osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 2. Osoby ćwiczące oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 3. Osoby korzystające z siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 4. Osoby trenujące zobowiązane są zastosować zakres ćwiczeń do swoich możliwości.
   

Osoby, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić pracownika GOSTiR.
 

 1. Przed przystąpieniem do zajęć na siłowni należy udać się do szatni, w celu pozostawienia wszystkich rzeczy nie związanych z ćwiczeniami.
 2. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie.
 3. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty do ćwiczeń muszą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia lub uszkodzenia odpowiada osobiście osoba ćwicząca, a w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Wszelkie usterki należy zgłosić pracownikowi GOSTiR.
 5. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku ćwiczeń na siłowni.
 6. Po zakończeniu ćwiczenia osoby korzystające ze sprzętu sportowego zobowiązane są do uporządkowania sprzętu.
 7. Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminu mogą zostać usunięte z siłowni.
 8. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie siłowni.
   

Zastosowania mają także przepisu ujęte w Regulaminie korzystania z obiektu GOSTiR w Rzgowie
 

 


 

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ GOSTiR W RZGOWIE

 1. Wszystkie osoby korzystające z sali gimnastycznej GOSTiR zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników GOSTiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.
 2. Zabrania się wstępu na salę osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarza.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć na sali gimnastycznej należy udać się do szatni, w celu pozostawienia wszystkich rzeczy bezpośrednio nie związanych z zajęciami.  
 4. Wszystkich korzystających z sali gimnastycznej obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie, o jasnej, niebrudzącej nawierzchni sali podeszwie.
 5. Zabrania się uprawiania ćwiczeń z rzeczami na ciele, które mogą stanowić zagrożenie dla samego siebie lub innych użytkowników sali takich jak: zegarki, pierścionki, naszyjniki, okulary itp.
 6. Osoby korzystające z sali ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 7. Wszelkie usterki należy zgłosić pracownikowi GOSTiR.
 8. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty do ćwiczeń powinny być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia lub uszkodzenia odpowiada osobiście osoba ćwicząca, a w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 9. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku ćwiczeń na sali gimnastycznej.
 10. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie sali gimnastycznej oraz szatni dyrekcja GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności.

 


 

 REGULAMIN SALI AEROBIKU GOSTiR W RZGOWIE

 1. Wszystkie osoby korzystające z sali aerobiku GOSTiR zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników GOSTiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.
 2. Zabrania się wstępu na salę osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarza.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć na sali aerobiku należy udać się do szatni, w celu pozostawienia wszystkich rzeczy bezpośrednio nie związanych z zajęciami.  
 4. Wszystkich korzystających z sali aerobiku obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie, o jasnej, niebrudzącej nawierzchni sali podeszwie.
 5. Zabrania się uprawiania ćwiczeń z rzeczami na ciele, które mogą stanowić zagrożenie dla samego siebie lub innych użytkowników sali takich jak: zegarki, pierścionki, naszyjniki, okulary itp.
 6. Osoby korzystające z sali ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 7. Wszelkie usterki należy zgłosić pracownikowi GOSTiR.
 8. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty do ćwiczeń powinny być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Za zniszczenia lub uszkodzenia odpowiada osobiście osoba ćwicząca, a w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 9. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku ćwiczeń na sali aerobiku.
 10. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie sali gimnastycznej oraz szatni dyrekcja GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności.

 


 

REGULAMIN SALI SQUASH GOSTiR W RZGOWIE

 1. Wszystkie osoby korzystające z sali squash zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników GOSTiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.
 2. Zabrania się wstępu na salę osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarza.
 3. Dzieci i młodzież niepełnoletnia może grać na terenie sali squash po okazaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Przed przystąpieniem do zajęć na sali squash należy udać się do szatni, w celu pozostawienia wszystkich rzeczy bezpośrednio nie związanych z grą.  
 5. Wszystkich korzystających z sali squash obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie, o jasnej, niebrudzącej nawierzchni sali podeszwie.
 6. Osoby korzystające z sali squash ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 7. Nie należy regulować urządzeń elektrycznych znajdujących się na sali squash.
 8. Wszelkie usterki należy zgłosić pracownikowi GOSTiR.
 9. Za zniszczenie lub uszkodzenie elementów na sali squash odpowiada osobiście osoba ćwicząca, a w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku ćwiczeń na sali squash.
 11. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie sali squash oraz szatni dyrekcja GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności.