REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU GOSTiR W RZGOWIE

  1. Administratorem Hali Sportowej, mieszczącej się w Rzgowie przy ulicy Szkolnej 5, jest Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie, nazwany dalej GOSTiR.
  2. Wszystkie osoby wchodzące na teren GOSTiR zobowiązane są do przestrzegania regulaminów organizacyjnych oraz poleceń pracowników GOSTiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników.

 

 • Hala Sportowa jest otwarta zgodnie z harmonogramem. Administrator prowadzi ewidencje osób korzystających z Hali Sportowej. Wszystkie osoby korzystające z Hali Sportowej są zobowiązane do wpisania się do ewidencji.

 

 1. Hala sportowa jest udostępniona nieodpłatnie na realizację zadań statutowych GOSTiR w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
 2. Użytkownikami sali sportowej mogą być:
  • grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
  • grupy zorganizowane pod opieką instruktora,
  • osoby pełnoletnie;

 

 • osoby po ukończeniu 16 roku życia, za wiedzą i po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych;
 • dzieci przed ukończeniem 16 roku życia, wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego;

 

 • widzowie podczas organizowanych imprez sportowych.
  1. Z Hali Sportowej nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

 

 • Osoby ćwiczące oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 • Osoby, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na terenie GOSTiR źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić pracownika GOSTiR.

 

 1. Za bezpieczeństwo osób korzystających z Hali Sportowej odpowiedzialni są: opiekunowie grup, osoby prowadzące zajęcia lub organizatorzy zawodów, a w przypadku osób indywidualnych sami ćwiczący.
 2. Osoby korzystające z obiektu GOSTiR ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby korzystające z pomieszczeń GOSTiR zobowiązane są do:
  • wykorzystania w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i przy przestrzeganiu obowiązujących regulaminów, przepisów prawa w zakresie organizacji imprez masowych, ochrony przeciw pożarowej, bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony mienia;

 

 • założenia stroju sportowego oraz czystego obuwia sportowego przeznaczonego do używania na hali;

 

 • utrzymania czystości i porządku;
 • podporządkowania się poleceniom pracowników GOSTiR;
 • zgłaszania na bieżąco pracownikom GOSTiR wszelkich usterek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników sali.


12. Przebywającym na terenie Hali Sportowej zabrania się:

 • palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających
 • spożywania posiłków na płycie boiska,
 • posiadania ostrych i niebezpiecznych narzędzi oraz butelek szklanych.

 

 • Pracownicy GOSTiR w Rzgowie mogą weryfikować charakter zajęcia oraz kontrolować osoby ćwiczące poprzez sprawdzenie tożsamości, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazać korzystania z Hali.

 

  1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu GOSTiR.

 

 • Pomieszczenia w GOSTiR są monitorowane za pomocą kamer przemysłowych, a nagrania mogą być podstawą do podciągnięcia do odpowiedzialności.
 • Użytkownicy wchodzący na teren GOSTiR wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku oraz na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie tego wizerunku dla celów reklamowych i marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.

 

 1. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminów organizacyjnych.
 2. Za szkody materialne odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. GOSTiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Hali Sportowej.
 4. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się na piśmie do Dyrektora GOSTiR w Rzgowie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH

PRZEZ GOSTIR W RZGOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki GOSTiR , oraz wszystkich osób korzystających z usług płatnych GOSTiR zwanych dalej „klientem”.

KORZYSTANIE Z USŁUG GOSTIR:

 1. Do skorzystania z usług GOSTiR uprawnia zakup jednorazowego biletu wstępu, posiadania aktywnego karnetu lub posiadanie karty typu Benefit Systems, Fitprofit, Ok System.
 2. Klient dokonuje zakupu zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 3. Cennik oraz regulamin dostępny jest w recepcji GOSTiR oraz na stronie internetowe.
 4. Dokonanie zakupu przez klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Cenniku oraz Regulaminie GOSTiR.
 5. Karnet „Open” wystawiony jest na konkretną osobę i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
 6. Pracownik recepcji klubu ma prawo identyfikacji klienta na podstawie dowodu tożsamości.
 7. W przypadku stwierdzenia przekazania karnetu osobie trzeciej, GOSTiR może zatrzymać kartę. W tym przypadku karnet zostanie anulowany bez możliwości ubiegania się zwrotu poniesionych kosztów przez klienta.
 8. W przypadku straty karty klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt.
 9. Po wejściu do GOSTiR klient okazuje na recepcji karnet lub wykupuje bilet.
 10. Karnet upoważnia do skorzystanie ze wszystkich zajęć prowadzonych przez GOSTiR dla dane grupy wiekowej. Dla osób pełnoletnich karnet upoważnia również do skorzystania z siłowni i sauny.
 11. Bilet jednorazowy upoważnia do skorzystania z jednych zajęć prowadzonych przez GOSTiR. Dla osób pełnoletnich bilet jednorazowy upoważnia również do skorzystania z siłowni i sauny.

ZAKRES USŁUG ORAZ CENY:

 1. GOSTiR w swojej ofercie posiada: siłownie, zajęcia grupowe, saunę suchą, wynajem sali do squasha, wynajem sektorów, wynajem salek aerobowych, wynajem sali konferencyjnej oraz wypożyczenie sprzętu.

 2. Opłata za korzystanie z usług GOSTiR uiszczana jest z góry.

 3. Opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług.

 4. Opłata nie podlega zwrotowi także w przypadku ciężkiego naruszenie postanowień regulaminu GOSTiR.

 5. W przypadku stałych rezerwacji sektorów sali głównej opłata uiszczana jest za miesiąc z góry i nie podlega zwrotowi. W godziny rezerwacji wliczony jest czas do 7 minut na uzbrojenie Boiska/sektora.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA:

 1. Każdy klient korzystający z hali sportowej zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu hali i regulaminów poszczególnych pomieszczeń.
 2. Do prowadzenia treningu na siłowni uprawnieni są wyłącznie instruktorzy posiadający karnet instruktorski wykupiony w GOSTiR. Zakazuje się prowadzenia treningów personalnych przez osoby nieupoważnione przez GOSTiR.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. GOSTiR zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia).

 2. Zajęcia grupowe odbywają się i wg aktualnego grafiku.

 3. GOSTiR ma prawo do zmian w grafiku z wcześniejszym poinformowaniem poprzez publikację albo w siedzibie GOSTiR lub też na stronie internetowej.

 4. Na czas przeprowadzenia niezbędnych remontów GOSTiR może zostać zamknięty. W takiej sytuacji karnety ulegają przedłużeniu na czas niemożności korzystania przez klientów z usług GOSTiR.

 5. GOSTiR ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu czy formy zajęć prowadzonych w grupach po wcześniejszym powiadomieniu klientów .

 6. W przypadku imprez własnych GOSTiR rezerwacje hali zostają odwołane a koszty poniesione przez użytkowników przechodzą na dalsze rezerwacje bądź ulegają zwrotowi.

 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 8. Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości poprzez umieszczeniu na stronie internetowe oraz wywieszenie jego treści w recepcji GOSTiR.

Drogi Użytkowniku,

O Twoje dane, które podajesz dobrowolnie, dba Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (Administrator Danych Osobowych). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej  ido@www.gostir-rzgow.pl . Każde pismo adresowane do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata. Jeżeli chcesz uzyskać pełną informację kliknij TUTAJ

 

PRZEJDŹ DO SERWISU

Korzystając z tej strony akceptujesz pliki cookies. kliknij aby uzyskać więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close